عملکرد شغلی نوآورانه:نقش پیشایندهای اشتراک‌گذاری دانش و سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه ادارات برق غرب استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن ،دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

2 مدیرعامل موسسه مدیریت فکر نو اندیش ،و دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان مازندران ،

3 مربی ، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه پیام نور ، مازندران، ایران

چکیده

سرمایه اجتماعی در محل کار منجر به تسهیل اشتراک‌گذاری دانش از طریق دسترسی به دانش مرتبط برای نوآوری تقویت‌شده در سازمان می‌شوند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر اشتراک‌گذاری دانش و سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی نوآورانه کارکنان می‌باشد. روش پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات برق غرب استان مازندران به تعداد 187 نفر تشکیل دادند که از این تعداد، تعداد 124 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه های اشتراک‌گذاری دانش کانلی و همکاران (2012), سرمایه اجتماعی از پرسشنامه استاندارد پوتنام (1999) و عملکرد شغلی نوآورانه اسکات و براس (1994) بود. به منظور تحلیل داده‎ها از تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آماری Lisrel و نیز نرم افزار آماری Spss22 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش بر عملکرد شغلی نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری دارند و مولفه اعتماد به سازمان بیشترین قدرت تاثیر را بر سرمایه اجتماعی و اشتراک گذاری دانش داشته است. نتایج پژوهش نشان داد که اشتراک گذاری دانش در تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی نوآورانه بطور فزاینده ای نقش میانجی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovative Job Performance: The Role of Knowledge and Social Capital Sharing Background (Case Study of West Mazandaran Electricity Offices)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Asgari 1
  • mahdi khodaparast 2
  • ali einy 3
1 Assistant Professor of Business Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran. Chairman of the Iranian Business Management Association
2 Managing Director of Institute of Management fekrenoandish، AndSecretary of the Iranian Business Management Association in Mazandaran Province
3 Instructor, Department of Business Management, Payame Noor University, Mazandaran, Iran
چکیده [English]

Social capital in the workplace facilitates knowledge sharing through access to relevant knowledge for enhanced innovation in the organization. The purpose of this study is to investigate the effect of knowledge sharing and social capital on employees' innovative job performance. The research method is descriptive-correlational in nature and applied in terms of purpose. The statistical population of the study consisted of 187 employees of electricity departments in the west of Mazandaran province, of which 124 people were selected based on Krejcie and Morgan table and stratified random sampling as the sample size of the study. The collection tools included the Connelly et al. (2012) Knowledge Sharing Questionnaire, the Social Capital Questionnaire from the Putnam Standard Questionnaire (1999), and the innovative job performance of Scott and Brass (1994). In order to analyze the data, the structural equation technique was used using Lisrel statistical software and Spss22 statistical software. Findings showed that social capital and knowledge sharing have a positive and significant effect on innovative job performance and the component of trust in the organization has the greatest impact on social capital and knowledge sharing. The results showed that knowledge sharing has played an increasingly mediating role in the impact of social capital on innovative job performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge sharing
  • social capital
  • innovative job performance