ارائه مدل پارادایمی بازاریابی دیجیتال در شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل.ایران.

چکیده

شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان منابع مهم درآمد، اشتغال و در نهایت نیروی محرکه تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی شناخته می‌شوند که با توجه به نقش قابل توجهی که در توسعه اقتصادی دارند و همچنین مشکلات حضور در بازار محصولات دانش‌بنیان، لزوم استفاده از مدلی کاربردی برای استفاده از بازاریابی دیجیتال در شرکت‌های دانش‌بنیان آشکار می‌شود که در این پژوهش مدل پارادایمی بازاریابی دیجیتال با استفاده از نظریه داده‌بنیاد استخراج شده است. این پژوهش با بهره‌گیری از رویکرد نظام‌مند نظریه داده‌بنیاد انجام شده است و داده‌ها از طریق مصاحبه عمیق با 16 نفر از خبرگان حوزه بازاریابی دیجیتال در شرکت‌های دانش‌بنیان جمع‌‌آوری شده است. پس از تجزیه‌وتحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها، مدل پارادایمی بازاریابی دیجیتال ارائه گردید که نتایج پژوهش شامل شرایط علی(ماهیت سازمان، تکینک‌های بازاریابی دیجیتال، مدیریت زمان و هزینه، محیط رقابتی پیچیده)، شرایط زمینه‌ای(آمادگی فرهنگی، آمادگی تکنولوژیکی، آمادگی ساختاری)، شرایط مداخله‌گر(چالش‌های محیطی و فردی)، مقوله محوری(پیاده‌سازی بازاریابی دیجیتال)، راهبردها(گسترش ارتباطات همه‌جانبه، آموزش دیجیتال، نوآوری تکنولوژیکی، توسعه تاکتیک‌های بازاریابی آنلاین) و پیامدها(توسعه کارآفرینی و اقتصادی، توسعه رقابتی پایدار، هوشمندی محیطی و صنعتی، توسعه بهره‌وری، تصمیم‌گیری هوشمندانه) می‌باشد که شرکت‌های دانش‌بنیان با در نظرگرفتن مدل پارادایمی پژوهش، می‌توانند درک درست و جامعی نسبت به اجرای بازاریابی دیجیتال در این شرکت‌ها دست پیدا کنند و نسبت به اجرای صحیح و کاربردی آن اقدام نمایند و از این طریق به اهداف سازمانی خود دست پیدا کنند و شاهد کسب مزیت رقابتی نسب به دیگر شرکت‌های رقیب نیز باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a paradigm model of digital marketing in knowledge-based companies

نویسندگان [English]

  • hossein rahimi koloor 1
  • marzie azarbayejani 2
1 Associate Professor, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
2 PhD student in Business Management, Department of Business Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Knowledge-based companies are known as important sources of income, employment and ultimately the driving force affecting economic development, which due to their significant role in economic development and the problems of market knowledge-based products, the need to use a practical model that it becomes apparent for the use of digital marketing in knowledge-based companie that In this research, the paradigm model of digital marketing has been extracted using data-based theory.
This research has been done using a systematic approach of grounded theory and the data has been collected through in-depth interviews with 16 experts in the field of digital marketing in knowledge-based companies. After analyzing the data obtained from the interviews, a digital marketing paradigm model was presented. The research results include causal conditions (nature of the organization, digital marketing techniques, time and cost management, complex competitive environment), contextual conditions (cultural readiness, technological readiness, structural readiness), intervening conditions (environmental challenges And individual), central categories (implementation of digital marketing), strategies (expansion of comprehensive communication, digital education, technological innovation, development of online marketing tactics) and consequences (entrepreneurship and economic development, sustainable competitive development, environmental intelligence and Industrial, productivity development, smart decision making) that Knowledge-based companies, by considering the paradigm model of research, can achieve a correct and comprehensive understanding of the implementation of digital marketing in these companies and to implement it correctly and practically, and thus to the goals, Achieve their organization and see a competitive advantage over other competitors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Digital Marketing
  • Knowledge-Based Companies
آرامش، حامد، یعقوبی، نورمحمد، مهدی بیگی و گرگیچ. (1398). مطالعه پیشران‌ها و راهبردهای بازاریابی آنلاین در توسعه صنایع دستی استان سیستان و بلوچستان. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 18(37).‎
آزاد ارمکی، امیر، داودی، عارفه، علیزاده مجد، امیررضا. (1400). طراحی الگوی بازاریابی مبتنی بر کارآفرینی و نوآوری در شرکت‌های دانش‌بنیان. رهیافتی در مدیریت بازرگانی 29-15، (3)2.
افتخاریان قمصری، علیرضا، میرعمادی، علیرضا، میرا، سیدابوالقاسم. (1399). تأثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی الکترونیکی بر توسعه بازار خودروهای وارداتی در ایران (مورد مطالعه شرکت مدیران خودرو). رهیافتی در مدیریت بازرگانی 28-47، (3)1.
پاک پرور، محمودی میمند، محمد، رجب زاده، حسینی و میرزا حسن. (1399). الگو بازاریابی دیجیتالی پویا برای توسعه صادرات فناوری برتر. پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی، 10(4), 53-79.‎
شافعیان، آقایی، محمد و غریب نواز. (1401). بررسی الگوی بازاریابی دیجیتال با استفاده از رویکرد داده بنیاد در سیستم بانکی‏‏(مطالعه‏ موردی بانک‏ توسعه تعاون)‏. دوفصلنامه علمی حسابداری دولتی 59-7، (2)8 .                
شیرشمسی، عبدالمهدی، میرابی، وحیدرضا، حسن‌پور و  رنجبر. (1399). ارائه مدل کاربردی بازاریابی الکترونیکی در صنعت گردشگری مطالعه موردی شهر یزد. نشریه گردشگری شهری, 7(4), 35-47.‎
حقیقی کفاش، م.، و خلیل نژاد، ش.، و خاشعی، و.، و صیاف، ل. (1400). طراحی مدل اجرای راهبرد در شرکت­های دانش بنیان. مطالعات مدیریت راهبردی, 12(47 ), 23-40.
طهماسب پور زهرا، فرهنگی علی اکبر، نعامی عبداله و آسایش فرزاد.(1400). بررسی چگونگی تاثیر بازاریابی دیجیتال بر توسعه صنعت گردشگری (مورد مطالعه: هتل های جزیره کیش).‎
عاشوری رودپشتی، مهرانی، هرمز، حمدی و  کریم. (1399). ارائه مدل راهبردی مبتنی بر رویکرد یادگیری ماشین به منظور سنجش خودکار نظرات و کاوش اطلاعات کالاها در بازاریابی دیجیتال. پژوهش های مدیریت راهبردی، 26(77), 73-98.‎
فرشادگهر، ناصر؛ پشوتنی زاده، هومن. و رضایی، احسان.(1396). اولویت بندی عوامل موثر بر بازاریابی در کسب و کارهای دیجیتال. دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم انسانی در ایران.
قبادی لموکی، تحفه، خانی، مهدی. (1401). بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر رضایت و اعتماد مشتریان در خریدهای آنلاین (مورد مطالعه: فروشگاه اینترنتی دیجی‏کالا). رهیافتی در مدیریت بازرگانی111-93،(1)3 .
Ansong, E. Boateng, R. ( 2019). Surviving in the digital era business models of digital enterprises in a developing economy", Digital Policy, Regulation and Governance.
Ballings, M., McCullough, H., & Bharadwaj, N. (2018). Cause marketing and customer profitability. Journal of the Academy of Marketing Science, 46(2), 234-251.
Behera,R.K, Gunasekaran,A, Gupta,Sh, Kamboj,Sh, Bala,P.(2020). Personalized digital marketing recommender engine. Journal of Retailing and Consumer Services.
Cocco, A. (2017). How internet of things is impacting digital marketing: Samsung case: Family hub refrigerator. LUISS Guido Carli thesis. Rome.
De Pelsmackera, P. Tilburgb, S. Holthofb, C. ( 2018). Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance. International Journal of Hospitality Management.21, 72-55.
Dimitrova, P., & Sin, I. (2018). Digital Marketing in Start-Ups: The role of digital marketing in acquiring and maintaining business relationships.
 
Durai,T, King,R., (2019). IMPACT OF DIGITAL MARKETING ON THE GROWTH OF CONSUMERISM. SSRN Journal.
Gomes, A. M. (2019). Recession Impact on Global Marketing Performance. Available at SSRN 3336261.
Gulati, S. (2019). Digital Marketing Strategies for Startups in India. In Proceedings of 10th International Conference on Digital Strategies for Organizational Success.
Jain.T.K.(2019).From Marketing to Digital Marketing:The Evergreen Profession for Executives.SSRN Journal.
Järvinen, J. (2016). The use of digital analytics for measuring and optimizing digital marketing performance. Jyväskylä studies in business and economics, (170).
Jorge, F. Teixeira, M. S. Correia, R. J. Gonçalves, R. Martins, J. & Bessa, M. ( 2018). A Conceptual Research Model Proposal of Digital Marketing Adoption and Impact on Low Density Tourism Regions. In World Conference on Information Systems and Technologies Springer, Cham. pp. 0 8- 0 7.
Kannan, P. K., & others. (2017). Digital marketing: A framework, review and research agenda. International Journal of Research in Marketing, 34(1), 22–45.
Kim, A.; Ko, E.; “Do social media marketing activities enhance customer equity?”, An empirical study of luxury fashion brand, Vol. 65, pp. 1480–1486, 2012.
 
Patrutiu-Baltes, L. (2016). Inbound Marketing-the most important digital marketing strategy. Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V, 9(2), 61.
 
Senthilkumar, J, Aravinth. S.S, Gokulraj. J. Iyyanar, P.,(2017) A Trend Setting Integrated Digital Marketing Strategies for Business Promotions.
Saunders , Mark ; Lewis, Philip; Thornhill, Adrian (2009). Research methods for business students. Fifth edition. Harlow: Pearson Education.
Talikotia, S(2019).Digital Marketing :The Vital Vitamin for The Future Marketing.
Tardan, P. P., Shihab, M. R., & Yudhoatmojo, S. B. (2017, October). Digital marketing strategy for mobile commerce collaborative consumption startups. In 2017 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI) (pp. 309-314).
Taqawi, M. (2020). Strategic decision-making model of knowledge-based companies in technology commercialization, Allameh Tabatabai University, 230.
 
Wedel M & Kannan P.K. (2016). Marketing Analytics for Data-Rich Environments, Working Paper, Robert H. Smith School of Business, University of Maryland, College Park, MD 20742.
Wong, L. W., Tan, G. W. H., Hew, J. J., Ooi, K. B., & Leong, L. Y. (2020). Mobile social media marketing: a new marketing channel among digital natives in higher education?. Journal of Marketing for
Zadtootaghaj, P., Mohammadian, A., Mahbanooei, B., & Ghasemi, R. (2019). Internet of things: A .survey for the individuals' e-health applications. Journal of Information Technology Management, 11(1), 102-129.