تأثیر رهبری و مدیریت در توسعه ظرفیت‌های کارآفرینی و نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدیریت کسب و کار، مدیرموسسه فرهنگی هنری بسته نگار سپاهان مدیر انتشارات بسته نگار‌ مدیر فصلنامه گلبانگ،اصفهان،ایران

چکیده

در این پژوهش قصد بر این است تا نقش رهبری و مدیریت در توسعه ظرفیت‌های کارآفرینی و نوآوری در مراکز فرهنگی و هنری بررسی شود. جامعه آماری شامل کلیه مراکز فرهنگی و هنری در استان اصفهان است؛ و نمونه آماری کلیه مدیران و کارکنان مراکز فرهنگی و هنری که بر اساس جدول مورگان 341 نفر به دست آمد برای اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که به روش نمونه‌‌گیری در دسترس میان مدیران و کارکنان مراکز فرهنگی و هنری توزیع و جمع‌آوری گردید. روایی پرسشنامه به‌صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی شد. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار لیزرل صورت گرفت. نتایج نشان داد که رهبری بر توسعه ظرفیت‌های کارآفرینی تاثیر معناداری دارد؛ مدیریت بر توسعه ظرفیت‌های کارافرینی تأثیر معناداری دارد؛ رهبری بر نوآوری تاثیر معنی داری دارد و درنهایت تأثیر مثبت معنادار مدیریت بر نوآوری تأیید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Leadership and Management on the Development of Entrepreneurial Capacities and Innovation

نویسنده [English]

  • Majid Rafieian Esfahan
Doctor of Business Management, Managing Director of Artistic Cultural Institute of Negar Sepahan Package Publication Director of Golbang, Isfahan, Iran
چکیده [English]

In this study, the role of leadership and management in the development of entrepreneurial and innovation capacities in cultural and artistic centers is investigated. The statistical population includes all cultural and artistic centers in Isfahan province; Statistical sample of all managers and staff of cultural and artistic centers, which was obtained based on Morgan table of 341 people, a standard questionnaire was used to measure variables, which was distributed and collected among managers and staff of cultural and artistic centers by available sampling method. The validity of the questionnaire was diagnostic, convergent and divergent and the reliability of the questionnaire was assessed with Cronbach's alpha coefficient. The research model was tested based on the structural equation method using LISREL software. The results showed that leadership has a significant effect on the development of entrepreneurial capacity; Management has a significant impact on the development of entrepreneurial capacity; Leadership has a significant effect on innovation and finally the significant positive effect of management on innovation was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • management
  • development of entrepreneurial capacities
  • innovation in cultural and artistic centers
ابوطالب عبداللهی، (1387)، نقش مدیران و سازمان‌ها در خلاقیت و نوآورى، حصون 1387 شماره 16.
شادرام، رضوان، 1399، تاثیر رهبری کارآفرینی و جهت گیری یادگیری بر عملکرد سازمانی شرکت‌های کوچک و متوسط با نقش واسطه‌ای ظرفیت نوآوری، پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری، اهواز، https: //civilica. com/doc/1231367
صائب نیا، سمیه؛ افشاری، رقیه، (1400)، بازاریابی، کارآفرینی و نوآوری، انتشارات آیلار، تهران
جلال پور، مهدیه، غلامی، اکرم و نوروز زاده، فهیمه (1396). ارائه مدل ارزیابی عملکرد فن‌آوری اطلاعات در سازمان‌ها با ترکیب کارت امتیازی متوازن و مدل تعالی اروپایی. کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران، شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا.
روح اله باقری مجد،  یوسف مهدی پور،  عادل باقری مجد، (1397)،  تأثیر رهبری کارآفرینی بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی محرک‌های نوآورانه در آموزش عالی (دانشگاه سیستان‌وبلوچستان)، نشریه توسعه کارآفرینی، دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 42، اسفند  1397، صفحه 739-758.
Kiss, G. , & Gastelú, C. A. T. (2017). Comparison of the ICT Literacy Level of the Mexican and Hungarian Students in the Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 176, 824-833.
Franco, M. and H. Hasse. 2009. Failure factors in small and medium-sized enterprises: qualitative study from an attribution perspective. International Entrepreneurship and Management Journal, 6 (4): 503-521.
Bishop, K. and R. D. Nixon. 2006. Venture opportunity evaluation: comparison between venture capitalists and inexperienced Pre-Nascent entrepreneurs. Journal of Developmental Entrepreneurship (JDE), 11(01): 19-33.