نقش پیشایند‌های هویت‌یابی مشتریان با برند، مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت و سرمایه اجتماعی در رابطه بین رفتار شهروندی و قصد ترک مشتریان شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

چکیده
قصد مشتریان در عدم ترک شرکت و بروز رفتارهای شهروندی از جانب آن‌ها در زمره رفتارهایی هستند که می‌توانند تأثیر زیادی بر موفقیت سازمان بگذارند. بنابراین، مطالعه عوامل مؤثر بر شکل‌گیری این رفتارها بسیار مهم هستند. هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر هویت‌یابی مشتری با برند و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آن بر رفتارهای شهروندی مشتریان و قصد ترک آن‌ها بود که نقش میانجی سرمایه اجتماعی نیز موردبررسی قرار گرفت. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش اجرا توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر مشتریان بانک سپه در شهر تهران و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برای جامعه نامحدود برابر با 384 نفر می‌باشد که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد و براین اساس شهر تهران به مناطق چهارگانه (شمال، جنوب، شرق و غرب) تقسیم و سپس به‌طور تصادفی از بین این مناطق شعباتی انتخاب گردید. داده‌های موردنیاز به‌وسیله پرسشنامه جمع‌آوری شد و بر اساس روش مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که تأثیر مثبت هویت‌یابی مشتریان با برند بر رفتار شهروندی مشتریان مورد تائید قرار نگرفت. لکن مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت تأثیر مثبتی بر رفتار شهروندی مشتری داشته و رفتار شهروندی مشتریان نیز برعدم قصد ترک مشتریان تأثیری مثبت دارد. ضمن اینکه نقش میانجی سرمایه اجتماعی در اثرگذاری هویت‌یابی مشتریان با برند و مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت بر رفتارهای شهروندی مشتری مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Antecedent Role of Customer-Brand Identification, Corporate Social Responsibility and Social Capital in The Relationship Between Customer Citizenship Behavior and Customer Turnover Intention

نویسندگان [English]

  • naser seifollahi 1
  • Alireza Hamidzadeh Arbabi 2
1 Doctor of Business Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardebili University, Ardebil, Iran
2 PhD Student of Business Management, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardebili, Ardebil, Iran
چکیده [English]

Abstract
Customer intention not to turn over the company and emergence of citizenship behaviors by them are among the behaviors that can have a great impact on the success of the organization. Therefore, studying the factors influencing the formation of these behaviors is very important. The purpose of this study was investigating the effect of customer-brand identification and corporate social responsibility on customer citizenship behaviors and customer turnover intention where in mediating role of social capital was also examined. This research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of implementation method. The statistical population of the present study is Sepah Bank customers in Tehran and the sample size was selected 384 people based on Cochran's formula for an unlimited population, which was selected by cluster random sampling method, so Tehran city was divided into four regions (north, south, east and west) and then branches were randomly selected from these regions. The required data were collected by a questionnaire and analyzed based on structural equation modeling method using SPSS and Smart PLS software. The results show that the positive effect of customer-brand identification on customer citizenship behaviors was not confirmed, but corporate social responsibility has a positive effect on customer citizenship behavior and customer citizenship behavior also has a positive effect on customers turnover non intention. At the same time, the mediating role of social capital in the relationship between customer-brand identification and the corporate social responsibility on customer citizenship behaviors was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer-brand identification
  • corporate social responsibility
  • customer citizenship behavior
  • social capital
  • customer turnover intention
پیربازاری، جلال؛ دل‌افروز، نرگس؛ قاسمی، قاسم (1396). تأثیر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر واکنش مشتریان با تاکید بر هویت‌یابی و رضایت مشتریان. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، اقتصاد و حسابداری نوین.
سیف اللهی، ناصر (1399). تحلیل اثر سرمایۀ اجتماعی بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی مسئولیت اجتماعی. مجله علمی" مدیریت سرمایه اجتماعی", 7(2), 194-171.
نوین، لاله (1394). بررسی اثربخش‌ترین استراتژی‌های ترویج بانک‌های خصوصی بر اساس آمادگی خرید مشتریان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد.
Ahearne, M., Bhattacharya, C. B., & Gruen, T. (2005). Antecedents and Consequences of Customer-Company Identification: Expanding the Role of Relationship Marketing. Journal of Applied Psychology, 90(3), 574–585.
Ahmed, I., Nazir, M. S., Ali, I., Nurunnabi, M., Khalid, A., & Shaukat, M. Z. (2020). Investing in CSR pays you back in many ways! The case of perceptual, attitudinal and behavioral outcomes of customers. Sustainability, 12(3), 1158.‏
Ahn, S. Y., & Park, D. J. (2018). Corporate social responsibility and corporate longevity: The mediating role of social capital and moral legitimacy in Korea. Journal of Business Ethics, 150(1), 117-134.‏
Alhouz, F., & Hasouneh, A. (2020). The impact of corporate social responsibility on customer citizenship behavior: The mediating role of customer-company identification and moderating role of generation. Journal of Sustainable Marketing, 1(1), 7-15.
Ali, F., Dey, B. L., & Filieri, R. (2015). An assessment of service quality and resulting customer satisfaction in Pakistan International Airlines findings from foreigners and overseas Pakistani. International Journal of Quality & Reliability Management, 31(1), 110-124.
Aljarah, A. (2020). The nexus between corporate social responsibility and target-based customer citizenship behavior. Journal of Sustainable Tourism, 28(12), 2044-2063.
Amorim,M., Rosa,M.J., & Santos, S. (2014). Managing customer participation and customer interactions in service delivery: The case of museums and educational services. Organizacija, 47, 166–175.
Baker W. (2000)." Achieving success through social capital". University of Michigan Business School, August 1st.
Bergami, M., & Bagozzi, R. P. (2000). Self-categorization, affective commitment, and group self-esteem as distinct aspects of social identity in the organization. British Journal of Social Psychology, 39, 555–577.
Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2003). Consumer–company identification: A framework for understanding consumers’ relationships with companies. Journal of marketing, 67(2), 76-88.‏
Bhattacharya, C. B., & Sen, S. (2004). Doing better at doing good: When, why, and how consumers respond to corporate social initiatives. California management review, 47(1), 9-24.‏
Boudreaux, C., Clarke, G., & Jha, A. (2021). Social capital and small informal business productivity: the mediating roles of financing and customer relationships. Small Business Economics, 1-22.‏
Bove, L. L., Pervan, S. J., Beatty, S. E., & Shiu, E. (2009). Service worker role in encouraging customer organizational citizenship behaviors. Journal of business research, 62(7), 698-705.‏
Chan, K. W., Gong, T., & Zhang, R. (2017). Do employee citizenship behaviors lead to customer citizenship behaviors ? The roles of dual identification and service climate. Journal of Service Research. https://doi.org/10.1177/1094670517706159
Chang, K. C., Wong, J. H., Li, Y., Lin, Y. C., & Chen, H. G. (2011). External social capital and information systems development team flexibility. Information and Software Technology, 53(6), 592-600.‏
Cheng, Z.-C., & Wu, Y. B. (2017). The Effects of Knowledge Sharing on User Stickiness in Virtual Communities Based on Social Capital Theory. Information Science, 35,16-21.
Chiu, C. M., Hsu, M. H., & Wang, E. T. (2006). Understanding Knowledge Sharing in Virtual Communities: An Integration of Social Capital and Social Cognitive Theories. Decision Support Systems, 42, 1872-1888. https://doi.org/10.1016/j.dss.2006.04.001
Choi, N. H., & Kim, Y. S. (2011). The roles of hotel identification on customer‐related behavior. Nankai Business Review International.‏
Cohen, G., Blake, R. S., & Goodman, D. (2016). Does turnover intention matter? Evaluating the usefulness of turnover intention rate as a predictor of actual turnover rate. Review of Public Personnel Administration, 36(3), 240-263.‏
Degli Antoni, G., & Sacconi, L. (2011). Modeling cognitive social capital and corporate social responsibility as preconditions for sustainable networks of relations. In Social capital, corporate social responsibility, economic behaviour and performance (pp. 161-239). Palgrave Macmillan, London.‏
Fandos-Roig, J. C., Sánchez-García, J., Tena-Monferrer, S., & Callarisa-Fiol, L. J. (2020). Does CSR help to retain customers in a service company?. Sustainability, 13(1), 300.‏
Fatma, M., Khan, I., & Rahman, Z. (2018). CSR and consumer behavioral responses: The role of customer-company identification. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.‏
Garcia de los Salmones, M., Perez, A., & Rodriguez Del Bosque, I. (2009). The social role of financial companies as a determinant of consumer behaviour. International Journal of Bank Marketing, 27(6), 467-485.
Ghaderi, Z., Mirzapour, M., Henderson, J. C., & Richardson, S. (2019). Corporate social responsibility and hotel performance: A view from Tehran, Iran. Tourism Management Perspectives, 29, 41-47.‏
Gong, T., & Yi, Y. (2021). A review of customer citizenship behaviors in the service context. The Service Industries Journal, 41(3-4), 169-199.‏
Hong, S. Y., & Yang, S. U. (2009). Effects of reputation, relational satisfaction, and customer–company identification on positive word-of-mouth intentions. Journal of Public Relations Research, 21(4), 381-403.‏
Hu, B., Huang, W., Yan, S., Liu, G., & Zhang, T. (2020). Business model design and customer loyalty: The mediating role of customer citizenship behavior. Sustainability, 12(17), 7047.
Hur, W. M., Moon, T. W., & Kim, H. (2020). When and how does customer engagement in CSR initiatives lead to greater CSR participation? The role of CSR credibility and customer–company identification. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(4), 1878-1891.‏
Jackson, M. O. (2020). A typology of social capital and associated network measures. Social Choice and Welfare, 54(2), 311-336.‏
Jeon, C. S., & Yoo, Y. J. (2015). The influence of food-service's social responsibility activities to corporate image, long-term orientation, positive word of mouth. The Journal of the Korea Contents Association, 15(7), 555-566.‏
Joo, B. K., Hahn, H. J., & Peterson, S. L. (2015). Turnover intention: the effects of core self-evaluations, proactive personality, perceived organizational support, developmental feedback, and job complexity. Human Resource Development International, 18(2), 116-130.‏
Kim, H. S., & Choi, B. (2016). The effects of three customer-to-customer interaction quality types on customer experience quality and citizenship behavior in mass service settings. Journal of Services Marketing, 30(4), 384–397.
Lee, C. K., Song, H. J., Lee, H. M., Lee, S., & Bernhard, B. J. (2013). The impact of CSR on casino employees’ organizational trust, job satisfaction, and customer orientation: An empirical examination of responsible gambling strategies. International Journal of Hospitality Management, 33, 406-415.‏
Lii, Y. S., & Lee, M. (2012). Doing right leads to doing well: When the type of CSR and reputation interact to affect consumer evaluations of the firm. Journal of business ethics, 105(1), 69-81.‏
Liu, H. Y. (2020). The Path and Mechanism of the Influence of Social Capital on Customer Citizenship Behavior in Virtual Community Environment. American Journal of Industrial and Business Management, 10, 1121-1135.
Marín, L.; Ruiz, S. and Rubio, A. (2009), “The role of identity salience in the effects of corporate social responsibility on consumer behaviour”, Journal of Business Ethics, Vol. 84, pp. 65-78.
Musumali, B. (2019). An Analysis why customers are so important and how marketers go about in understanding their decisions.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of management review, 23(2), 242-266.‏
Nguyen & Pervan (2020). Retailer corporate social responsibility and consumer citizenship behavior: The mediating roles of perceived consumer effectiveness and consumer trust. Journal of Retailing and Consumer Services, 55, 102082.
Parawansa, D. A. S. (2018). Effect of commitment and customers’ satisfaction on the relationship between service quality and customer retention in rural banks in Makassar, Indonesia. Journal of Management Development.‏
Park, J., Lee, H., & Kim, C. (2014). Corporate social responsibilities, consumer trust and corporate reputation: South Korean consumers' perspectives. Journal of Business Research, 67(3), 295-302.‏
Pérez, A., & del Bosque, I. R. (2015). How customers construct corporate social responsibility images: Testing the moderating role of demographic characteristics. BRQ Business Research Quarterly, 18(2), 127-141.‏
Plewa, C., Conduit, J., Quester, P. G., and Johnson, C. (2015). The impact of corporate volunteering on CSR image: a consumer perspective. J. Bus. Ethics 127, 643–659. doi: 10.1007/s10551-014-2066-2
Rather, R.A. and Hollebeek, L.D. (2019), “Exploring and validating social identification and social exchange-based drivers of hospitality customer loyalty”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 31 No. 3.
Raza, M., Salleh, S., Tariq, B., Altayyar, R & Shaari, H. (2020). Investigating the effects of customer-based brand equity on turnover intentions with mediating effect of customer citizenship behavior.Management Science Letters , 10(2), 279-286.
Revilla‐Camacho, M. Á., Vega‐Vázquez, M., & Cossío‐Silva, F. J. (2017). Exploring the customer's intention to switch firms: The role of customer‐related antecedents. Psychology & Marketing, 34(11), 1039-1049.‏
Rhou, Y., Singal, M., & Koh, Y. (2016). CSR and financial performance: The role of CSR awareness in the restaurant industry. International Journal of Hospitality Management, 57, 30-39.‏
Rivera, M., Knickel, K., María Díaz‐Puente, J., & Afonso, A. (2019). The role of social capital in agricultural and rural development: lessons learnt from case studies in seven countries. Sociologia Ruralis, 59(1), 66-91.‏
Rodrigues, P., & Costa, P. (2017). The effect of the consumer perceptions of CSR in brand love. In 12th global brand conference of the Academy of Marketing, School of Business & Economics, Linnaeus Univesity, Kalmar, Sweden (pp. 26-27).‏
Sarioglu, C.I. (2020). Customer Citizenship Behavior: Scale Development And Validation. Management and Marketing Journal, 57-72.
Sharma, E. (2019). A review of corporate social responsibility in developed and developing nations. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 26(4), 712-720.‏
Sobel, J. (2002). Can we trust social capital?. Journal of economic literature, 40(1), 139-154.‏
Tufan, P., & Wendt, H. (2020). Organizational identification as a mediator for the effects of psychological contract breaches on organizational citizenship behavior: Insights from the perspective of ethnic minority employees. European Management Journal, 38(1), 179-190.‏‏
Umar, U. H., & Musa, S. (2020). Disclosing CSR by Islamic banks: does Jaiz bank Nigeria, plc adopt the practice of Islami Bank Bangladesh limited?. Social Responsibility Journal.‏
Vega-Vázquez, M., Revilla-Camacho, M.A., & Cossío-Silva, F.J. (2013). The value cocreation process as a determinant of customer satisfaction. Management Decision, 51(10), 1945–1953.
Vveinhardt, J., Andriukaitiene, R., Cunha, L. M. (2014), “Social Capital as a Cause and Consequence of Corporate Social Responsibility”, Transformations in Business & Economics, Vol. 13, No 2A (32A), pp.483-505.
Wu, S.-H., Huang, S. C.-T., Tsai, C.-Y. D., & Lin, P.-Y. (2017). Customer citizenship behavior on social networking sites the role of relationship quality, identification, and service attributes. Internet Research, 27(2), 428–448.
Yang, C. -C., Chen, P. -S., & Chien, Y. -H. (2014). Customer expertise, affective commitment, customer participation, and loyalty in B&B services. International Journal of Organizational Innovation, 6(4), 174–183.
Yi, Y., & Gong, T. (2013). Customer value co-creation behavior: Scale development and validation. Journal of Business Research, 66(9), 1279–1284.
Yoon, C., & Wang, Z. W. (2011). The role of citizenship behaviors and social capital in virtual communities. Journal of Computer Information Systems, 52(1), 106-115.‏
Yoshida, M., Gordon, B. S., & James, J. D. (2021). Social capital and consumer happiness: toward an alternative explanation of consumer-brand identification. Journal of Brand Management, 28(5), 481-494.‏
Yu, H.Y.; Huang, X.Z.; Cao, X. The Relationship between Corporate Social Responsibility and Corporate Performance, the Moderating Role of Enterprises’ Social Capital. Manag. Rev. 2015, 27, 169–180.
Zeithaml, V.A., & Bitner, M.J. (1996). Services marketing. New York, NY: McGraw-Hill.
Zhu, D. H., Sun, H., & Chang, Y. P. (2016). Effect of social support on customer satisfaction and citizenship behavior in online brand communities: the moderating role of support source. Journal of Retailing and Consumer Services, 31, 287– 293.