ارائه‌ی مدل مدیریت شایستگی برای مدیران حوزه‌ی فرهنگ و هنر کشور با استفاده از رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی پسا دکترای مدیریت حرفه ای،گرایش کسب و کار،دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

امروزه شناخت شایستگی‌‌ها، نقطه‌‌ی شروع پیاده‌سازی سیستم‌‌های متعدد منابع انسانی مانند مدیریت استعداد و جانشین پروری در سازمان است. پژوهش حاضر، نظر به اهمیت موضوع یادشده، بر طراحی مدل مدیریت شایستگی برای مدیران حوزه فرهنگ و هنر تمرکز کرده است و از آنجا که بررسی و جمع‌بندی یافته‌‌های مطالعات گذشته، گام مهمی در ترسیم تصویر جامعی از آنها، فراترکیب آن‌‌ها را مدنظر قرار داده است. بنابراین در گام اول، با جستجوی فراگیر منابع، تعداد 400 منبع بدست آمد که در پالایشی 3 مرحله‌‌ای، تعداد 50  مقاله‌‌ی بسیار مرتبط با روش تحقیق کیفی از آنها انتخاب گردید. سپس مفاهیم از داخل مقالات استخراج گردید و با بازخوانی مفاهیم، مقولات از درون آن‌‌ها استخراج و در نهایت 5  بُعد، 11 مفهوم  و 63 مضمون استخراج و مدل نهایی تدوین شد‌‌.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing competence management model for the country's art and culture managers using a comprehensive approach

نویسنده [English]

  • Majid Rafieian Esfahan
Postdoctoral Student of Professional Management,، Business Administration Orientation, Tehran university, Tehran, Iran
چکیده [English]

 Understanding the competencies is the starting point for the implementation of numerous human resources systems such as talent management and succession in the organization. The present study, given the importance of this subject, focuses on designing a competence management model for art and culture managers, and since the study and summarization of past studies has taken an important step in drawing a comprehensive image of them, they have taken into account their comprehensive image. . Therefore, in the first step, with the inclusive search of resources, 400 sources were obtained, and in 3 -step refinery, 50 mostly related articles were selected from the qualitative research method. The concepts were then extracted from within the articles, and by re -reading the concepts, the categories were extracted from within and finally 5 dimensions, 11 concepts and 63 themes were extracted and the final model was formulated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modeling
  • Managers' competence
  • Carpetum
  • Culture and Art