تبیین الگوی راهبردهای مدیریت بازاریابی با تاکید بر نگرش مصرف‌کنندگان با در نظر گرفتن نقش عوامل پدیدآورنده در دوره همه‌گیری کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران _ استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران ؛ استادیار ،گروه مدیریت بازرگانی، واحد

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران _ استادیار،گروه مدیریت بازرگانی، واحد

چکیده

مدیران و بازاریابان در عرصة توسعه کسب وکار همواره می کوشند با شناخت هرچه بهتر مشتری و شرایط محیطی، رفتار خرید وی را پیش بینی کنند و کالا و خدمات تولیدی خود را در مسیر فرایند انتخاب مشتری و خرید وی قرار دهند. در این راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازاریابان باید بر تغییر ذهنیت مصرف‌کننده، رفتارهای مصرفی و سبک زندگی تمرکز کنند و در شرایط جدید به دنبال مزیت رقابتی باشند. هدف اصلی این پژوهش، تبیین الگوی راهبردهای مدیریت بازاریابی با تاکید بر نگرش مصرف‌کنندگان در دوره همه‌گیری کرونا با در نظر گرفتن نقش عوامل پدید آورنده بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، کلیة مصرف‌کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی بودند که حجم نمونه آماری با استفاده از روش جی پاور 384 نفر برآورد و به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی و در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. فرضیه‌های پژوهش با استفاده از نرم‌افزارهای PLS3 و 25SPSS با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که شرایط علّی بر پدیده محوری تأثیر مثبت و معناداری دارد، پدیده محوری بر راهبردها تأثیر مثبت و معناداری دارد، شرایط زمینه‌ای و شرایط مداخله‌گر بر راهبردها تأثیر مثبت و معناداری دارند و همچنین راهبردها بر پیامدهای نگرش مصرف‌کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the strategic model of marketing management with an emphasis on the attitude of consumers with conserding factors creating during the corona epidemic period: A case study in cosmetic products

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Birqi Panah 1
  • Ahmad Askari 2
  • Abdullah Naami 3
  • Alireza Rousta 4
1 Department of Business Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Lamard Branch, Islamic Azad University, Lamard, Iran
3 Assistant Professor, Department of Business Management, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Business Management, Quds City Branch, Islamic Azad University, Quds City, Iran
چکیده [English]

Managers and marketers in the field of business development always try to predict their buying behavior by knowing the customer and the environmental conditions as well as possible and place their products and services in the way of the customer's selection and purchase process. In this regard, studies show that marketers should focus on changing consumer mentality, consumer behavior and lifestyle and look for competitive advantage in new conditions. The main purpose of this research was to explain the pattern of marketing management strategies with an emphasis on the attitude of consumers with conserding factors creating during the corona epidemic period. The current research was applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of method. The statistical population of this research was all the consumers of cosmetics and health products, the statistical sample size was estimated to be 384 people using J-power method and they were selected by non-random and accessible sampling method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. Research hypotheses were tested using PLS3 and 25SPSS software with structural equation modeling method. The results showed that the causal conditions have a positive and significant effect on the central phenomenon, the central phenomenon has a positive and significant effect on the strategies, the background conditions and intervening conditions have a positive and significant effect on the strategies, and also the strategies have a positive and significant effect on the consequences of the consumer's attitude.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Management
  • intelligent
  • consumer attitude
  • Customer
  • coronavirus