بررسی نظریه تعدیل قرارداد ها در حقوق ایران و انگلیس

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه حقوق،واحد اراک، دانشگاه ازاد اسلامی ، اراک، ایران

2 استادیار،گروه حقوق،واحد اراک،دانشگاه ازاد اسلامی، اراک ، ایران

3 استادیار، گروه حقوق،واحد اراک، دانشگاه ازاد اسلامی، اراک ، ایران

چکیده

مهمترین اصل در انعقاد یک قرارداد امکان اجرای آن است. بحث تعدیل در اجرای قراردادی و ضمانت اجرای آن در صورتی مطرح می‌گردد که پس از انعقاد قرارداد به دلایلی که به متعاقدین منتسب نیست، اجرای آن غیرممکن می‌شود. تعسر در اجرای قرارداد در اغلب نظامهای حقوقی مانند انگلیس، موضوع قابل اهمیتی است در حالی که نسبت به همین موضوع اختلافاتی وجود دارد. از آنجایی که مبانی قوانین و مقررات در کشور ایران فقه امامیه است، در مقایسه مقررات با قواعد اسلامی تلاش می‌شود در تبعیت از فقه مذکور و به ویژه تامین نظرات مشهور انجام گردد. نظریه تغییر در اوضاع و احوال از نظرات جدیدی است که در هر یک از سیستمهای مختلف حقوقی به نحوی و تحت عنوانی خاص مطرح و آثاری برآن مترتب گردیده است.
بر اساس ماده 229 قانون مدنی ایران، متعهد از انجام تعهد معاف می‌گردد. اما اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیرمتعارف گردد و درعین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه حل روشنی ارائه نمی‌کند.
در این مقاله به بررسی تطبیقی شرایط و تعهد قاعده تعسر در حقوق ایران و شرایط تعدیل قرارداد در حقوق انگلیس و چگونگی اجرای آن خواهیم پرداخت و موارد افتراق آن را بیان می‌کنیم. در واقع هدف از دستیابی به قواعد واحد مبتنی بر اصول حقوقی بطور تطبیقی، ایجاد یک رویه واحد برای محاکم قضایی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Examining the theory of adjustment of contracts in Iranian and English law

نویسندگان [English]

  • Hasan Jahanshahloo 1
  • Vahid Ghasemi ahd 2
  • Hamidreza Alikarami 3
1 PhD student, Department of Law, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Assistant Professor, Department of Law, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran
چکیده [English]

The most important principle in concluding a contract is the possibility of its execution. The discussion of adjustment in the contractual implementation and the guarantee of its implementation is raised if after the conclusion of the contract due to reasons that are not attributable to the contracting parties, its implementation becomes impossible. Obstruction in contract execution is an important issue in most legal systems such as England, while there are differences regarding this issue.
According to Article 229 of the Civil Code of Iran, the obligor is exempted from fulfilling the obligation. However, if due to the occurrence of accidents and changes in the circumstances at the time of the conclusion of the contract, the execution of the contract causes excessive difficulty or unusual loss for the obligee, and at the same time the execution of the obligation is not impossible, the law of our country does not provide a clear solution in this case. slow
In this article, we will do a comparative study of the conditions and obligation of the rule of default in Iranian law and the conditions of contract adjustment in English law and how to implement it and we will state the differences. In fact, the goal of achieving uniform rules based on comparative legal principles will be to create a uniform procedure for judicial courts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Modification of the contract
  • coercion
  • sterilization of the contract
  • execution of the contract