مطالعه تأثیر قابلیت‌های بازاریابی بین‌المللی و جهت‌گیری بازار بر عملکرد صادراتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی ، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران

2 دانشیار ، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت واقتصاد، عضوهیات علمی دانشگاه لرستان. خرم آباد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به الگو‌های قیمت‌گذاری محصولات در بازارهای صنعتی با رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی، انجام گردیده است. روش در نظر گرفته شده جهت انجام پژوهش حاضر، روش ترکیبی و طرح پژوهشی حاکم بر آن، طرح اکتشافی است . جامعه آماری بخش کیفی این پژوهش متشکل از خبرگان، مدیران، معاونان، کارشناسان ارشد صنعت فولاد می باشد. جامعه آماری بخش کمّی آن را کلیه مدیران شرکت فولاد خوزستان تشکیل می‌دهند که حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران 252 نفر تعیین گردید . ابزار گردآوری داده‌ها در مرحله کیفی مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با خبرگان و در بخش کمّی آن پرسشنامه محقق ساخته است که به منظور تایید روایی آن از انواع روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شده است. به منظور سنجش پایایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن برای مجموع متغیرهای پژوهش بالای 7/0 محاسبه گردید. در بخش نخست با بهر‌ه‌گیری از رویکرد داده بنیاد 6 مقوله اصلی مدل شناسایی و در قالب الگوی راهبردی قیمت گذاری محصولات صنعتی ارائه گردید. سپس در بخش کمّی پژوهش مدل بدست آمده با استفاده از تحلیل عاملی تأئیدی و مدل معادلات ساختاری مورد برازش قرار گرفت. نتایج مؤید مثبت و معنادار بودن روابط بین متغیرهای تحقیق می‌باشند. بنابراین می توان بیان داشت که روابط در نظر گرفته شده در مدل درست و منطقی می‌باشند و مدل ارائه شده تأیید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study the effect of international marketing capabilities and market orientation on export performance.

نویسندگان [English]

  • mehran gholami 1
  • mohammad hakkak 2
1 Specialized Ph.D., Department of Business Management, Faculty of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Economics, member of the academic staff of Lorestan University. Khorramabad, Iran
چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of obtaining pricing patterns of products in industrial markets with a costing approach based on fuzzy activity. The method considered for conducting the present research is a combined method and the research design that governs it is an exploratory design. The statistical population of the qualitative part of this research consists of experts, managers, deputies, senior experts of the steel industry. The statistical population of its quantitative part consists of all managers of Khuzestan Steel Company, whose sample size was determined by using Cochran's formula of 252 people. The tool of data collection in the qualitative stage was in-depth and semi-structured interviews with experts, and in the quantitative part, a researcher made a questionnaire, which was used in order to confirm its validity, content validity and construct validity. In order to measure the reliability of the research, Cronbach's alpha coefficient was used, and its value was calculated to be above 0.7 for all research variables. In the first part, using the foundation's data approach, 6 main categories of the model were identified and presented in the form of a strategic model of industrial product pricing. Then, in the quantitative part of the research, the obtained model was fitted using confirmatory factor analysis and structural equation model. The results confirm the positive and meaningful relationships between research variables. Therefore, it can be stated that the relationships considered in the model are correct and logical and the presented model is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer pricing
  • industrial products
  • costing
  • hybrid approach