ارائه الگوی خدمات بانکی با رویکرد اکوسیستم نوآوری در بانکهای دولتی

نوع مقاله : مقاله مستخرج از رساله دکتری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات

2 گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سوال اساسی بوده است که «الگوی خط مشی گذاری خدمات بانکی با رویکرد اکوسیستم نوآوری در بانکهای دولتی چگونه است؟» هدف اصلی تحقیق حاضر ارائه الگوی خط مشی گذاری خدمات بانکی با رویکرد اکوسیستم نوآوری در بانکهای دولتی است. روش تحقیق مورد استفاده در تحقیق حاضر ترکیبی (کیفی-کمی) بوده است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و همچنین مدیران و کارشناسان با تجربه بانکهای دولتی کشور است. روش نمونه گیری در این تحقیق روش نمونه گیری گلوله برفی است. در نهایت تعداد 16 نفر در مصاحبه های تحقیق حضور داشتند. ابزار اصلی گردآوری داده های تحقیق مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده است. برای پیاده سازی مصاحبه های انجام شده از روش تحلیل تم استفاده شده است. در مجموع 120 کد در قالب جمله، شبه جمله و کلمه شناسایی شد که در قالب 20 تم فرعی و 6 تم اصلی دسته بندی شدند. سپس با استفاده از نظر خبرگان عناصر شناسایی شده در قالب اکوسیستم نوآوری خدمات بانکی در بانکهای دولتی ایران طراحی شدند. در این تحقیق مشخص گردید که بانکهای دولتی ایران در جهت تقویت قدرت رقابت پذیری خود نیاز مبرم یه نوآوری در خدمات دارند و در این راه نیازمند اکوسیستمی از عناصر هستند که در اثر تعامل آنها با یکدیگر همواره شاهد نوآوری در خدمات باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a model of banking services with an innovation ecosystem approach in state banks

نویسندگان [English]

  • hossein mohamdrezaee 1
  • Ali hajiha 2
  • kambiz heidarzadeh hanzaei 3
1 PhD student, Department of Business Administration, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE
2 Department of Industrial Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Business Management, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This research has tried to answer the basic question, "What is the pattern of banking service policy with the innovation ecosystem approach in state banks?" The main goal of the current research is to provide a model of banking service policy with an innovation ecosystem approach in state banks. The research method used in this research was mixed (qualitative-quantitative). The statistical population includes academic experts as well as experienced managers and experts of the country's state banks. The sampling method in this research is the snowball sampling method. Finally, 16 people participated in the research interviews. The main tool for collecting research data has been semi-structured interviews. Theme analysis method was used to implement the conducted interviews. A total of 120 codes were identified in the form of sentences, pseudo-sentences and words, which were categorized into 20 sub-themes and 6 main themes. Then, using the opinion of experts, the identified elements were designed in the form of innovation ecosystem of banking services in Iran's state banks. In this research, it was found that the state banks of Iran urgently need innovation in services in order to strengthen their competitiveness, and in this way, they need an ecosystem of elements that will always witness innovation in services as a result of their interaction with each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking service policy
  • innovation ecosystem
  • service innovation