دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، مرداد 1401، صفحه 1-200 

مقاله مستخرج از رساله دکتری

طراحی مدل موضع یابی استراتژیک بازارگرا در صنعت پوشاک با استفاده از تکنیک دلفی

صفحه 122-139

10.52547/JABM.3.2.109

محمدمهدی پرهیزگار؛ توحید علیزاده حسین حاجلو؛ محمدتقی امینی؛ سیده معصومه غمخواری


مقاله مستخرج از رساله دکتری

تبیین الگوی بومی بازاریابی کارآفرینانه برای گیاهان دارویی و معطر استانهای ایلام، کرمانشاه و کردستان

صفحه 182-199

محمد جاسمی؛ هرمز مهرانی؛ همایون مرادنژادی؛ زهرا علی پور درویشی


مقاله مستخرج از رساله دکتری

ارائه مدل توسعه منابع انسانی با توجه به سازمان ثبت اسناد واملاک کشور

صفحه 218-234

محمد قنبری؛ اسداله مهرآرا؛ محمدرضا باقرزاده