اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمدامین ترابی

مدیریت بازرگانی-بازاریابی دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مشاور عالی معاون مدیرعامل شبکه بانکی کشور

torabi628gmail.com

h-index: 12  

سردبیر

دکتر اسماعیل کاووسی

مدیریت بازرگانی استاد تمام گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

ekavousy1gmail.com

h-index: 10  

جانشین سردبیر

دکتر متینه مقدم

مدیریت بازرگانی-استراتژیک دکری مدیریت بازرگانی، گرایش استراتژیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

matineh_moghaddamyahoo.com

دبیر تخصصی

دکتر زهرا علیپور درویشی

مدیریت بازرگانی دانشیار، گروه مدیریت ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

z_alipour1iau-tnb.ac.ir