اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر متینه مقدم

دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/R-0007-6675
matineh_moghaddamyahoo.com
0000-0001-9737-9552

h-index: 4  

سردبیر

دکتر اسماعیل کاووسی

استاد تمام گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/kavoosi/fa
ekavousygmail.com
0000-0001-7234-5380

h-index: 21  

جانشین سردبیر

دکتر محمدامین ترابی

دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

elmnet.ir/eid/M-0071-7429
matorabiut.ac.ir
0000-0001-6780-0246

h-index: 6  

اعضای هیات تحریریه

دکتر آرش شاهین

استادتمام گروه مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/shahin
arashshahinhotmail.com
0000-0002-7857-9476

h-index: 36  

دکتر غلامحسین خورشیدی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375115
ghhossaingmail.com

h-index: 17  

دکتر سعید سعیدا اردکانی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

yazd.ac.ir/people/saeida
dr.saeidayazd.ac.ir
0000-0001-7106-0340

h-index: 5  

دکتر منصور مومنی

استادتمام دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~mmomeni
mmomeniut.ac.ir
0000-0002-9157-5584

h-index: 20  

دکتر حسن حیدری

استاد تمام،گروه علوم اقتصادی،دانشکده اقتصاد دانشگاه ارومیه،ایران

h.heidariurmia.ac.ir
0000-0003-2309-2457

h-index: 6  

دکتر محمود یحیی زاده فر

استادتمام گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

rms.umz.ac.ir/~myahyazadeh/
m.yahyazadehumz.ac.ir
0000-0003-0344-9279

h-index: 11  

دکتر امین رضا کمالیان

استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

www.usb.ac.ir/astaff/kamalian/fa?skinsrc=[g]/skins/bravonewmenu/homepage
kamalianmgmt.usb.ac.ir

h-index: 17  

دکتر سید یعقوب حسینی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

pgu.ac.ir/fa/faculty/491
hosseinipgu.ac.ir
0000-0002-5615-6501

h-index: 6  

دکتر محمدرضا کریمی علویجه

دانشیار، رشته بازاریابی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران،ایران

scholar.google.com/citations?user=7hkuFgEAAAAJ&hl=en&oi=ao
mr.karimiatu.ac.ir
0000-0001-9168-0766

h-index: 6  

دکتر زهرا علیپور درویشی

دانشیار، گروه مدیریت ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

faculty.iau-tnb.ac.ir/alipour-darvish/fa
z_alipouriau-tnb.ac.ir
0000-0001-5546-7159

h-index: 5  

دکتر اصغر آقایی

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

pmsq.jrl.police.ir/journal/editorial.board#edb342
pudafoospolice.ir
0000-0003-3776-8171

h-index: 6  

دکتر مجید اسماعیل پور

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/~MEsmailpour/
majidesmaeilpourpgu.ac.ir
0000-0003-4297-5247

h-index: 11  

دکتر عبدالمجید مصلح

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

research.pgu.ac.ir/~AMosleh/
moslehpgu.ac.ir
0000-0003-0875-2963

h-index: 6  

دکتر حسین صفری

استاد تمام گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/~hsafari
hsafariut.ac.ir
0000-0003-3776-8171

h-index: 10  

دکتر بهمن حاجی پور

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

old.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=391107
b-hajipoursbu.ac.ir
0000-0001-8972-4002

h-index: 7  

دکتر حسن فارسیجانی

دانشیار مدیریت، گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

scimet.sbu.ac.ir/Hassan_Farsijani
h-farsisbu.ac.ir
0000-0001-6367-959X

h-index: 8  

دکتر تحفه قبادی لموکی

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گنبد کاووس، ایران

ghobadilamoukiiau.ac.ir

دکتر سیده معصومه غمخواری

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

scholar.google.com/citations?user=Awk0SzUAAAAJ&hl=en&oi=ao
ghamkharipnu.ac.ir

h-index: 3  

دکتر علی اصغری صارم

مدیریت بازرگانی گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

research.basu.ac.ir/_Pages/Researcher.aspx?ID=1024791
a.sarembasu.ac.ir
0000-0002-1839-0620

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

دکتر ایرج هشی

استاد امریتوس، دانشکده بازرگانی ، دانشگاه استافوردشایر، انگلستان

i.hashistaffsac.uk

دکتر سید مصطفی رسولی منش

دانشیار گروه علوم اجتماعی و مدیریت، دانشکده هتلداری و گردشگری، دانشگاه تیلور، مالزی

expert.taylors.edu.my/cv/mostafa.rasoolimanesh
mostafa.rasoolimaneshtaylors.edu.my
0000-0001-7138-0280

h-index: 29  

اعضای مشورتی هیات تحریریه

دکتر نادر سیدامیری

دانشیار گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ent.ut.ac.ir/~nadersa
nadersaut.ac.ir
0000-0003-0220-9062

h-index: 12  

دکتر منوچهر انصاری

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

management.ut.ac.ir/fa/~mansari
mansariut.ac.ir
0000-0002-5066-2147

h-index: 11  

دکتر نبی الله دهقان

دانشیار مجتمع مدیریت و مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر،تهران،ایران

scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Nabiollah+Dehghan&btnG=
drnabidehghangmail.com
0000-0002-0402-3731

h-index: 6  

دکتر اصغر مشبکی اصفهانی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moshabak
moshabakmodares.ac.ir
0000-0002-4365-9089

h-index: 14  

دکتر غلامحسین نیکوکار

استادتمام، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

ensani.ir/fa/article/author/33240
ghnikookarchmail.ir

h-index: 7  

دکتر حبیب اله دعائی

استاد تمام گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

h.doaeigmail.com
0000-0003-2325-6765

h-index: 5  

اعضای هیات تحریریه

حاجیه رجبی فرجاد

دانشیار گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

hajieh_rajabiyahoo.com

مدیر فنی

دکتر احمد قربان پور

استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

ghorbanpurpgu.ac.ir

مشاور آماری

نسرین رسولی

متخصص آمار و مدیریت بازرگانی آماریست و متخصص تحلیل آماری، دانشگاه ارومیه

b2n.ir/s44995
rasouli_nasrinyahoo.com

هدا رشیدی نژاد

آمار گروه آمار و ریاضی، دانشگاه اصفهان، ایران

statistician82gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر غلامرضا امیری

مدیریت بازرگانی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران
مشاور حقوقی نشریه

gholarezaamiriiau.ac.ir