نویسنده = علیرضا اکبری مهام
تاثیر کسب و کار سبز بر افزایش قیمت سهام شرکت های تولیدی

دوره 2، شماره 4، دی 1402

bumara.3.2.15564.3523428878.367908

الهام سادات خاتمی؛ علیرضا اکبری مهام