تاثیر کسب و کار سبز بر افزایش قیمت سهام شرکت های تولیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت بازرگانی، گرایش سیاست گذاری، دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کسب و کار سبز بر افزایش قیمت سهام شرکت های تولیدی می باشد. در این
پژوهش سعی بر این شده است تا تاثیر هر یک از مولفه های کسب و کار سبز بر افزایش قیمت سهام شرکتهای تولیدی شناسایی شود تا با کاربردی کردن نتایج این پژوهش اقدامات لازم برای افزایش قیمت سهام شرکت های تولیدی صورت گیرد.
مولفه های کسب و کار سبز در این پژوهش شامل بازاریابی سبز، منابع انسانی سبز،
زنجیره تامین سبز، فناوری سبز، سیاست ها و قوانین، تفکر سبز و مسئولیت اجتماعی شرکت و منظور از
قیمت سهام،همان قیمت بازاری سهام در بورس اوراق بهادار می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی و از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش اجرا، پیمایشی است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش نیز،مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بوده است که به صورت فیش برداری از مجموعه مجلات داخلی ایرانی و خارجی واقع در سایت های معتبر علمی و نشریات مورد تائید وزارت علوم برداشت و استفاده شده است.نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که کسب و کار سبز بر افزایش قیمت سهام شرکتهای تولیدی تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of green business on rising stock prices of manufacturing companies

نویسندگان [English]

  • Elham Sadat Khatami 1
  • Alireza Akbari maham 2
1 Master of Business Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran
2 Ph.D. in business administration, policy orientation, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of green business on the increase in stock prices of manufacturing companies. in this
The research has tried to identify the effect of each component of green business on the increase in the stock price of manufacturing companies, so that by applying the results of this research, necessary measures can be taken to increase the stock price of manufacturing companies.
Green business components in this research include green marketing, green human resources,
Green supply chain, green technology, policies and laws, green thinking and corporate social responsibility and the meaning of
The stock price is the same as the stock market price in the stock exchange. The research method of the current research is descriptive-correlational and applied in terms of purpose and survey in terms of execution method. The tools used in this research were library studies and documents that were taken and used in the form of extracts from the collection of domestic Iranian and foreign journals located on reputable scientific sites and publications approved by the Ministry of Science. The results obtained from This research indicates that green business has a positive and direct effect on the increase in stock prices of manufacturing companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green business
  • stock price
  • manufacturing companies
  • social responsibility