کلیدواژه‌ها = اقتصادی
ارزش افزوده قیمت گذاری با رویکرد اقتصادی

دوره 2، شماره 4، دی 1402

bumara.3.2.15564.3245.588908

شهرام یزدی زاده؛ عماد اکبری