ارزش افزوده قیمت گذاری با رویکرد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

چکیده

ارزش افزوده قیمت گذاری شاخصی است که کل ارزش ایجاد شده شرکت در یک کسب وکار
را کنترل می کند. این شاخص به بیان چالش هایی که شرکتها در زمینه اندازه گیری عملکرد مالی مواجه‌اند، می پردازد. ارزش افزوده اقتصادی با اندازه گیری سود پس از کسر بازده مورد انتظار سهامداران، سوددهی اقتصادی را بیان می کند. پژوهش حاضر از جنبه هدف، کاربردی و از جنبه روابط متغیرها و جمع آوری اطلاعات، مروری-روایتی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مقالات، سایت‌ها و کتاب های موجود در رابطه با ارزش افزوده اقتصادی، مطالعه مقالات پیشین و استفاده از داده های ثانویه می باشد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند می باشد. نتایج نشان می دهد که ارزش افزوده اقتصادی بهترین معیار ارزیابی عملکرد می‌باشد و عبارت است از ارزشی که در فرآیند تولید یک کالا یا ارائه خدمت به وجود می آید. همچنین هدف اصلی هر سازمان، ایجاد ارزش برای مالکان و هدف سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در یک شرکت، کسب بازدهی متناسب با سرمایه‌گذاریشان می‌باشد. اگر شرکت یا سازمان در ایجاد ارزش موفق باشد، نه تنها سرمایه‌گذاران و افراد داخلی شرکت‌ها، بلکه در سطح وسیع‌تر، جامعه از این ایجاد ارزش منتفع خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The added value of pricing with an economic approach

نویسندگان [English]

  • Shahram Yazdi zadeh, 1
  • emad Akbari 2
1 Master of Business Administration, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Master of Business Administration, Islamic Azad University, Torbet Heydarieh Branch, Torbet Heydarieh, Iran
چکیده [English]

controls This index expresses the challenges faced by companies in the field of financial performance measurement. Economic added value expresses economic profitability by measuring profit after deducting the expected return of shareholders. The current research is practical in terms of its purpose, and in terms of variable relationships and data collection, it is review-narrative. The statistical population of the current research includes all the articles, sites and books available in relation to economic added value, the study of previous articles and the use of secondary data. The sampling method is purposeful. The results show that economic added value is the best performance evaluation measure and it is the value that is created in the process of producing a product or providing a service. Also, the main goal of every organization is to create value for the owners, and the goal of investors to invest in a company is to get a return commensurate with their investment. If the company or organization is successful in creating value, not only the investors and insiders of the companies, but also the wider society will benefit from this value creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value-added pricing
  • pricing
  • price
  • cost of capital
  • operating profit
  • economic