دوره و شماره: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 5، دی 1402