بهینه سازی پرتفوی در فضای حباب بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

نظر به اهمیت راهبردی مالی و اقتصادی بازار سرمایه هرگاه اخلال و انحراف گستردهای در آن رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی با مشکل جدی مواجه میشود. یکی از عوامل بوجود آورندة این مسائل حباب قیمتی است؛ در حباب افزایش قیمت ها منجر به افزایش اشتیاق سرمایه گذاران، افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش دوبارة قیمتها می شود. مدیران سرمایه گذاری علاوه بر موضوع حباب، به بهینه بودن پرتفوی داراییهای مالی تحت مدیریت خود توجه دارند. این پژوهش با تعیین مقاطع زمانی حباب در بازه زمانی فروردین 1380 الی اسفند ماه 1394 و همچنین با بررسی متغییرهایی همانند قیمت، بازدهی ماهانه سهام و کل بازار، واریانس، ارزش در معرض خطر و معیار ریسک نامطلوب در دوره های حبابی شرکتهای بورسی درصدد یافتن الگویی جهت بهینه نمودن پرتفوی داراییهای مالی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Portfolio optimization in the capital market bubble space

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Bakhshivash
Master's student in business administration, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Considering the financial and economic strategic importance of the capital market, whenever there is a wide disturbance and deviation in it, the allocation and allocation of financial resources will face a serious problem. One of the factors causing these issues is the price bubble; In the bubble, the increase in prices leads to an increase in the enthusiasm of investors, an increase in demand and, as a result, a double increase in prices. In addition to the bubble issue, investment managers pay attention to the optimality of the portfolio of financial assets under their management. This research tries to find a pattern by determining the time periods of the bubble in the period from April 1380 to March 1394 and also by examining variables such as price, monthly returns of stocks and the total market, variance, value at risk and the measure of adverse risk in the bubble periods of listed companies. It will be to optimize the portfolio of financial assets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bubble
  • stock portfolio optimization
  • Sharpe index
  • Trainor index
  • information ratio
  • stock price